PEP Policy

Gäller fr.o.m. 2018-05-25 och tills vidare.

Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (“Penningtvättslagen”) är Kivra som registrerat betalinstitut skyldig att vidta särskilda åtgärder vid ingången av en kundrelation gällande Kivras betaltjänst med personer som är i politiskt utsatt ställning (så kallad “PEP”).

Penningtvättslagen

Penningtvättslagen definierar en PEP som en “a) fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, och b) fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation”. Med “viktig offentlig” funktion menas:

  • stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar, parlamentsledamöter,ledamöter i styrelsen för politiska partier,
  • domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas,
  • högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ,
  • ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, och
  • personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.

Reglerna omfattar även personer som har en eller flera av följande relationer med en person som har eller har haft någon av ovan positioner;

  • Make/maka/registrerad partner/sambo
  • Barn
  • Barns make/maka/registrerad partner/sambo
  • Förälder
  • Kända medarbetare

Penningtvättslagen definierar “känd medarbetare till en PEP” som en fysisk person som t.ex. är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion gemensamt med en PEP eller en fysisk person som ensam är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion men där det är känt eller finns anledning att förmoda att den juridiska personen eller juridiska konstruktionen har upprättats till förmån för en PEP.

Anmälan PEP

Användare som är en PEP eller som har någon eller några av ovannämnda relationer med en PEP ska senast i samband med aktivering av betaltjänsten informera Kivra om detta genom att skicka ett mail till compliance@kivra.com med personnummer, namn och folkbokföringsadress med ämnesrad “Anmälan PEP”. Genom att aktivera betaltjänsten i Kivra intygas att lämnade uppgifter är korrekta och fullständiga samt att anmälan har gjorts i enlighet med denna PEP-policy.

Behandling av personuppgifter

För att kunna tillhandahålla Betaltjänsten till Dig som är PEP eller som har någon eller några av ovannämnda relationer med en PEP behöver Kivra samla in och behandla vissa personuppgifter om Dig i enlighet med informationen om Kivras behandling av personuppgifter som Du hittar här. Det är viktigt att Du läser informationen och säkerställer att Du är ok med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om Du inte vill att personuppgifterna ska behandlas på så sätt som beskrivs i informationen, eller vill att uppgifterna ska raderas, måste Du avregistrera sig från Betaltjänsten. Du kan känna dig trygg med att Kivra alltid tar största möjliga hänsyn till din integritet och behandlar dina personuppgifter med stor försiktighet och omsorg.